Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeen-komsten en leveringen van goederen en diensten van de gebruiker van deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: verkoper) tegenover diens wederpartij (hierna te noemen: koper) voor zover niet schriftelijk tussen verkoper en koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Zij zijn meer in het bijzonder ook van toepas-sing op aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van stenen en van puin en van stukken.

Zij zijn ook van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, hoe ook tot stand gekomen.

 1. De toepasselijkheid van de door koper eventueel gehanteerde eigen inkoopvoor-waarden wordt, indien en voor zover in strijd met de onderhavige voorwaarden, uitgesloten tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper worden aanvaard met betrekking tot enigerlei specifieke transactie. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat de inkoopvoorwaarden ook op andere transacties van koper van toepassing (zullen) zijn.

Aanbiedingen en orderbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de verkoper of (begin van) feitelijke uitvoering door de verkoper of een (andere) al of niet stilzwijgende aanvaarding door verkoper van de order.

Indien niet binnen 8 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging van verkoper wordt ontkend, zijn partijen daaraan gebonden.

 1. Indien koper de order geheel of gedeeltelijk annuleert of zijn afnameverplichting niet nakomt, is koper aan verkoper verschuldigd een bedrag van € 25,00 per 1.000 stuks Waalformaat-stenen of Waalformaat-equivalenten die door koper worden geannuleerd of niet worden afgenomen. Dit bedrag is koper verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en ongeacht of verkoper ook daadwerkelijk ten gevolge van die annulering c.q. dat niet-afnemen van de stenen schade lijdt. Het bovenstaande is niet van toepassing indien de annulering of het niet-afnemen niet meer dan 10% van het totaal aantal Waalformaat-stenen of Waalformaat-equivalenten waarop de order betrekking heeft betreft. Betreft de annulering of het niet-afnemen meer dan 10% dan is het voorgenoemde bedrag verschuldigd over alle geannuleerde of niet-afgenomen stenen. Ter zake van reeds geleverde stenen kan nimmer annulering plaatsvinden.

Koper is gehouden aan verkoper de schade te vergoeden welke verkoper ten gevolge van de annulering of ten gevolge van het niet-afnemen lijdt voor zover deze schade het bedrag dat koper op grond van het bovenstaande verschuldigd is te boven gaat.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van verkoper om in plaats van het hiervoor genoemde bedrag nakoming met eventuele schadevergoeding te vorderen.

4a. Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen. Indien koper na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan verkoper om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

Verkoper is bevoegd om in geval van wijzigingen in de overeenkomst (van welke aard dan ook) de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij koper in rekening te brengen.

Leveringen

 1. Als plaats en tijdstip van eigendoms-overdracht door verkoper van de goederen geldt in alle gevallen de plaats en het tijdstip van verlading op de fabriek van verkoper. Na de verlading is verkoper niet gehouden reclames ten aanzien van kleur, kwaliteit, vorm, aantallen etc. in behandeling te nemen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 tot en met 14. Koper wordt bij de eigendoms-overdracht geacht bekend te zijn met de hoedanigheid van de gekochte goederen en de gebruiks-mogelijkheden daarvan.

Verkoper zal zich inspannen binnen de in de overeenkomst opgenomen leveringstermijn te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn doet het verzuim als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW niet intreden, tenzij tussen verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat een leveringstermijn als bindend zal worden beschouwd. In dat laatste geval is verkoper door vertraging in levering slechts aansprakelijk voor de door koper aantoonbaar geleden schade tot ten hoogste het factuurbedrag van het vertraagde deel van de levering. Koper is niet gerechtigd om in geval van overschrijding van een als bindend overeengekomen leveringstermijn enige verplichting jegens verkoper op te schorten of niet na te komen. In alle overige gevallen van vertraging in de levering is verkoper niet aansprakelijk voor eventueel uit die vertraging voor koper voortvloeiende schade.

 1. Is “levering franco werk” of “franco plaats van bestemming” bedongen dan wordt dat beding geacht enkel betrekking te hebben op de transportkosten en het transportrisico en derhalve niet op de plaats en tijdstip van eigendomsoverdracht en derhalve ook niet op het moment van risico-overgang van de geleverde goederen. In dat geval is in de prijs begrepen het vervoer van de goederen naar de plaats van lossing mits deze aan de verharde weg is gelegen of met volle vracht normaal door het gebezigde vervoermiddel is te bereiken. Lossing geschiedt alsdan steeds naast het voertuig of vaartuig op de, met inachtneming van het voorgaande, door koper aangegeven plaats.
 2. Bij “levering af fabriek” wordt het transport verzorgd door koper. Koper en verkoper kunnen overeenkomen dat het transport door verkoper voor rekening van koper wordt verzorgd. In dat geval is ook het transportrisico voor koper. Verkoper kan de kosten van een eventueel door

 hem afgesloten transport-verzekering ten laste van koper brengen.

Afname

 1. Koper is verplicht het gekochte af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst opgenomen leverings- en/of afroeptermijn(en). Indien geen leveringstermijn is bepaald of indien is bepaald dat de levering zal geschieden op afroep zonder dat ten aanzien van die afroep termijnen zijn gesteld, dient afname te geschieden binnen 3 maanden na de datum waarop ingevolge artikel 3 de overeenkomst tot stand is gekomen.

Indien de koper het gekochte niet tijdig heeft afgenomen, zal verkoper aan koper een schriftelijke waarschuwing verzenden en zal koper na verloop van 3 werkdagen na die schriftelijke waarschuwing in verzuim zijn door het enkele verloop van die termijn zonder dat enige (verdere) ingebrekestelling zal zijn vereist. Verkoper heeft naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet en krachtens deze algemene voorwaarden – in het bijzonder ook krachtens artikel 4 – voor hem uit het verzuim van de koper voortvloeien het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.

Hoedanigheid en keuring

 1. Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven, tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de stenen schriftelijk aan verkoper meldt.
 2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de stenen. Een in verband met de verkoop door verkoper afgegeven of door koper ontvangen type steen geldt slechts dan als monster indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Koper is gerechtigd vóór de levering op zijn kosten de goederen te laten keuren. Indien koper om die keuring heeft verzocht, is verkoper verplicht tijdig vóór de verlading aan koper kennis te geven van de tijd en de plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet nagekomen dan is koper bevoegd zijn bezwaren met betrekking tot de geleverde goederen nog te melden zodra

mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de levering van de goederen.

 1. Indien de koper een keuring heeft achterwege gelaten c.q. na een keuring en vóór

de levering geen bezwaren met betrekking tot de hoedanigheid van de te leveren goederen heeft laten blijken, heeft koper geen enkel recht meer te reclameren ter zake de geleverde goederen. Indien na de keuring nog gebreken in de goederen blijken die bij een in de branche normale en gebruikelijke keuring niet konden worden ontdekt, kan koper mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering nog van zijn bezwaren doen blijken.
13. Elk recht van koper om te reclameren ter zake de geleverde goederen vervalt in ieder geval zodra de goederen zijn verwerkt.

13a. Verschillen in kleur en structuur zijn eigen aan het materiaal van grofkeramische producten en zijn dus niet aan te merken als gebrek in het product. Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden kunnen evenmin als gebrek in het product worden aangemerkt.

Reclame en aansprakelijkheid

 1. Op straffe van verval van het recht van koper tot reclameren, dienen alle reclames schriftelijk te geschieden binnen de termijnen in deze algemene voorwaarden bepaald.

Voor zover in deze algemene voorwaarden geen kortere termijn is gesteld of in redelijkheid deze kortere termijn van koper niet gevergd kan worden, dient een reclame in elk geval te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen nadat gebreken in de levering ter kennis van koper zijn gekomen of koper met die gebreken redelijkerwijs bekend had moeten zijn, onverminderd overigens het bepaalde in artikel 13. Elke reclame dient te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten.

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door verkoper gegrond bevonden klachten betrekking hebben dan wel tot ruil van die goederen door soortgelijke goederen dan wel tot een reductie op de koopprijs van die goederen, een en ander naar keuze van verkoper.

Indien verkoper overgaat tot ruil van de goederen zijn de daarmee gepaard gaande transportkosten voor rekening van verkoper.

Indien verkoper overgaat tot reductie op de koopprijs zal die reductie bestaan uit dat deel van de koopprijs dat is toe te rekenen aan de gebrekkige goederen c.q. aan de omvang van het gebrek aan de goederen. Indien het gebrek van dien aard is dat koper de goederen niet meer kan gebruiken en koper zich alsdan wil ontdoen van de gebrekkige goederen staan deze ter beschikking van verkoper die alsdan voor eigen rekening die goederen zal verwijderen. Verkoper zal, voor zover dat redelijk is, alsdan ook een reductie geven ter zake de vervoerskosten die zijn toe te rekenen aan die gebrekkige en niet meer te gebruiken goederen.

Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en directe en indirecte bedrijfsschade, stagnatie-schade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

 1. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan de aansprakelijkheid welke verkoper jegens koper heeft.

Prijzen

 1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostencomponenten die op de datum van de offerte gelden. Alle na de offerte en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst optredende verhogingen in de kostencomponenten, onverschillig van welke aard, worden door verkoper aan koper doorberekend in de prijs voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van de verhogingen, nog niet zijn uitgevoerd.

17a. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn overige, ingevolge de wet, verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, verpakkings-, verladings-, vervoers- en verzekeringskosten niet in de prijs inbegrepen.

17b. Verkoper is gerechtigd een kredietbeper-kingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke toeslag in mindering op de factuur mag worden gebracht bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum.

Betaling en zekerheid

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. Reclames met betrekking tot het geleverde geven koper niet het recht de betaling op te schorten en/of zich op een retentierecht te beroepen. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van verkoper is bijgeschreven. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), zelfs al verklaart koper te dien aanzien anders.
 2. Indien het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is koper van rechtswege jegens verkoper in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Koper is alsdan vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 15% per jaar alsmede buitengerechtelijke incassokosten welke ten minste belopen 15% van de door koper verschuldigde bedragen met een minimum voorts van € 125,00.
 3. Verkoper is gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd vooruit-betaling of zekerheid voor de betaling te verlangen.
 4. Alle vorderingen van verkoper jegens koper zijn ineens en dadelijk opeisbaar:

- indien koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens verkoper voldoet;

- indien koper weigert aan het verlangen van de verkoper als bedoeld in artikel 20 te voldoen;

- indien het faillissement van koper wordt aangevraagd of indien koper surséance van betaling aanvraagt;

- indien op enig vermogensbestanddeel van koper beslag wordt gelegd;

- indien koper zijn onderneming verkoopt of liquideert.

 1. In de gevallen als omschreven in artikel 21 heeft verkoper naast de andere rechten welke de wet en de overeenkomst – waaronder ook te

verstaan de onderhavige algemene voorwaarden – hem toekennen het recht hetzij zijn verplichtingen op te schorten hetzij de overeenkomst door een eenvoudige mededeling

geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van verkoper om naast of in plaats van de opschorting of ontbinding schadevergoeding te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De levering van de goederen door ver-koper geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te

leveren goederen en verrichte of te verrichten diensten en werkzaamheden alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeen-

komst(en), waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden.

23a. In alle gevallen als bedoeld in artikel 21 is verkoper gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. Voor zoveel nodig wordt verkoper geacht door koper onherroepelijk gemachtigd te zijn deze goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

 1. Koper geeft verkoper, dan wel door verkoper aangewezen derden, toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabrieks-hallen etc., met dat doel te betreden.

Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van verkoper te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven bepaalde betreffende het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

 1. Indien verkoper overeenkomstig artikel 23a goederen heeft teruggenomen, wordt koper gecrediteerd voor de door verkoper vast te stellen waarde van de teruggenomen goederen op het moment van terugneming, te verminderen met de kosten aan het terug-nemen verbonden.
 2. Koper kan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendoms-voorbehoud geleverde goederen beschikken. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden en evenmin vervreem-ding in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van koper.

Indien koper over de goederen beschikt, is koper gehouden ten behoeve van verkoper een – naar keuze van verkoper – stil of openbaar pandrecht te vestigen op de uit deze beschikking voortvloeiende vorderingen.

Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Adviezen e.d.

 1. Door of vanwege verkoper gegeven adviezen of gedane voorstellen of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen zijn steeds vrijblijvend.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen of voorstellen of aanwijzingen van verkoper mochten ontstaan.

Salvatorclausule

 1. Wanneer een of meer bepalingen uit de tussen verkoper en koper gesloten overeen-komst – waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden – niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen die deze ongeldige bepalingen gelet op de bedoelingen van partijen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

Plaats van uitvoering, rechtskeuze, bevoegde rechter

 1. Op aanbiedingen van koper en de overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde kopers.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper of, zulks naar keuze van verkoper, aan de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. vestigingsplaats van koper.

Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem in augustus 2012 onder nummer 2012/15.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.